LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 9 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2018)

Tháng Mười 20, 2018 9:51 sáng

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 22/10/2018  – Đón đoàn kiểm tra nội bộ

– Đ/c Tuyết họp UBND xã

– Thăm lớp, dự giờ

– BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ ba  23/10/18 – Đón đoàn kiểm tra nội bộ- Thăm lớp, dự giờ

– BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 24/10/18 – Đón đoàn kiểm tra nội bộ- Thăm lớp, dự giờ

– BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 25/10/18 – Đón đoàn kiểm tra nội bộ- Thăm lớp, dự giờ

–  BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 26/10/18 –  Đón đoàn kiểm tra nội bộ- Thăm lớp, dự giờ

– BGH tham gia các hoạt động ở lớp

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 27/10/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết