Lịch công tác tuần thứ 7 (Từ ngày 8/10 đến ngày 13/10/2018)

Tháng Mười 6, 2018 8:04 sáng

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 8/10/2018  – Thăm lớp, dự giờ;

– BGH tham gia các hoạt động học ở lớp

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  9/10/18 – Đ/c Tuyết, Đ/c Lan, Đ/c Thơm đi tập huấn CSDL tại Sở GD

– BGH tham gia các hoạt động học ở lớp

 

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 10/10/18 – Sáng đ/c Tuyết, đ/c Thơm đi đánh giá ngoài tại trường Mầm non Hải Trung Hải Hậu

– BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 11/10/18 – BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 12/10/18 –  BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 13/10/18  – Thăm lớp Ban giám hiệuBan giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết