LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 7 NĂM HỌC 2021-2022 (Từ ngày 11/10 đến ngày 16/10/2021)

Tháng Mười 10, 2021 7:41 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực trưa
Thứ hai 11/10/2021  – Thăm lớp, BGH tham gia các HĐGD ở lớp- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19  Ban giám hiệu Đ/c  Lan
Thứ ba 12/10/2021  – Thăm lớp- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19   Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết
Thứ tư 13/10/2021  – Thăm lớp- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19 

 

Ban giám hiệu  Đ/c Lan
Thứ năm 14/10/2021 – Thăm lớp-  BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19  Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 15/10/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19- Thăm lớp-  BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 16/10/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19- Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết