Lịch công tác tuần thứ 5 năm học 2018-2019 ( Từ ngày 24/9 đến ngày 29/9/2018)

Tháng Chín 21, 2018 4:31 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 24/9/2018 – Giao ban – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  25/9/18 – BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 26/9/18 – BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 27/9/18 – BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 28/9/18 –  BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 29/9/18

Chủ nhật

30/9/18

– Thăm lớp

– Hội nghị cán bộ CC-VC

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Đ/c Lan

 

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết