LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 4 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)9

Tháng Chín 14, 2019 2:23 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 16/9/19 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ ba 17/9/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các HĐGD ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ tư 18/9/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các HĐGD ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 19/9/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các HĐGD ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 20/9/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các HĐGD ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 21/9/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết