LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 4 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 17/9 đến 22/9/2018)

Tháng Chín 16, 2018 3:30 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 17/9/2018 – Giao ban – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  18/9/18 – BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 19/9/18 – BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 20/9/18 – BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 21/9/18 –  BGH tham gia các hoạt động học ở lớp – Thăm lớp, dự giờ Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 22/9/18 – Duyệt  văn nghệ trại thu Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết