LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38 ( Từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2019)

Tháng Năm 18, 2019 3:57 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 20/5/2019 – Họp giao ban- Tổng hợp các biểu mẫu thống kê Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  21/5/19 – Duyệt kết quả tự đánh giá “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non năm học 2018 – 2019” Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ tư22/5/19 – -Tổng hợp kết quả đánh giá trẻ cuối năm Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 23/5/19 – Chuẩn bị mọi điều kiện cho buổi tổng kết năm học Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 24/5/19 – Tổng duyệt chương trình tổng kết năm học Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 25/5/19Chủ nhật 26/5/19 – Tổng kết năm học 

– Thực hiện ngày chủ nhật xanh

 

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết