LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37 (Từ ngày 13/5 đến ngày 18/5/2019)

Tháng Năm 12, 2019 5:21 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 13/5/2019 – Họp giao ban- Tổng hợp kết quả BDTX Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  14/5/19 – Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ tư15/5/19 – Đánh giá trẻ cuối năm Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 16/5/19 – Đánh giá trẻ cuối năm Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 17/5/19 – Đánh giá trẻ cuối năm Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 18/5/19

Chủ nhật 19/5/19

– Thăm lớp

 

 

– Họp PHHS toàn trường

– Thực hiện ngày chủ nhật xanh

 

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

Đ/c Lan

Đ/c Bão

 

 

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết