LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36 (Từ ngày 6/5 đến ngày 11/5/2019)

Tháng Năm 3, 2019 3:54 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 6/5/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  7/5/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư8/5/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 9/5/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 10/5/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 11/5/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết