LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35 (Từ ngày 29/4 đến ngày 4/5/2019)

Tháng Tư 27, 2019 4:04 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 29/4/2019 – Nghỉ Lễ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  30/4/19 – Nghỉ Lễ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ tư1/5/19 – Nghỉ Lễ Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 2/5/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp- Đ/c Tuyết đi đánh giá ngoài- Đ/c Lan đi thi tốt nghiệp TCCT (Ngày 2,3/5) Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 3/5/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 4/5/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết