LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34 (Từ ngày 22/4 đến ngày 27/4/2019)

Tháng Tư 19, 2019 2:48 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 22/4/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  23/4/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư

2 4/4/19

– Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp  Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 25/4/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 26/4/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 27/4/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết