LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33 (Từ ngày 15/4 đến ngày 20/4/2019)

Tháng Tư 12, 2019 6:57 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 15/4/2019 – Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  16/4/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ tư17/4/19 – Thăm lớp, dự giờ

– Đoán đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã Nam Dương

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 18/4/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 19/4/19 – Thăm lớp, dự giờ;- Đón đoàn nghiên cứu thực tế giáo dục trường Cao đẳng sư phạm Nam Định. Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 20/4/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết