LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32 (Từ ngày 8/4 đến ngày 13/4/2019)

Tháng Tư 7, 2019 11:03 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 8/4/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  9/4/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư10/4/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 11/4/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 12/4/19 Tổ chức cho trẻ 4, 5 tuổi đi trải nghiệm thực tế Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 13/4/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết