LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31 (Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 6/4/2019)

Tháng Ba 31, 2019 6:03 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 1/4/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  2/4/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư3/4/19 – Đón đoàn kiểm tra chéo chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 4/4/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 5/4/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp

–  Kiểm tra chéo chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non Nam Thịnh

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 6/4/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết