LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 3 NĂM HỌC 2021-2022 ( Từ ngày 13/9 đến ngày 18/9/2021)

Tháng Chín 10, 2021 5:19 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực
Thứ hai 13/9/2021  – Hộp Hội đồng trường ( 14h)- Thăm lớp

– Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

 Ban giám hiệu  Lan
Thứ ba 14/9/2021  – Thăm lớp- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19  Ban giám hiệu  Bão
Thứ tư 15/9/2021  – Thăm lớp- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp

– Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

Ban giám hiệu  Tuyết
Thứ năm 16/9/2021 – Thăm lớp-  BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

 

Ban giám hiệu Lan
Thứ sáu 17/9/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19- Thăm lớp

–  BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở nhóm/lóp

Ban giám hiệu Bão
Thứ bảy 18/9/2021 – Sinh hoạt chuyên môn theo tổ- Họp Hội đồng sư phạm  Ban giám hiệu Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết