LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29 (Từ ngày 19/3 đến ngày 23/3/2019)

Tháng Ba 15, 2019 9:28 sáng

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 18/3/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  19/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 20/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 21/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 22/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 23/3/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết