LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28 (Từ ngày 11/3 đến ngày 16/3/2019)

Tháng Ba 10, 2019 7:51 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 11/3/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  12/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 13/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 14/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 15/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 16/3/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết