LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27 NĂM HỌC 2020-2021 (Từ ngày 1/3 đến ngày 6/3/2021)

Tháng Hai 27, 2021 10:42 sáng
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực trưa
Thứ hai 1/3/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

– Thăm lớp, dự giờ

 

 Ban giám hiệu  Đ/c Lan
Thứ ba 2/3/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19
– Thăm lớp, dự giờ, BGH tham gia các HĐGD ở lớp
 Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết
Thứ tư 3/3/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19

– Thăm lớp, dự, BGH tham gia các HĐGD ở lớp

Ban giám hiệu  Đ/c Trang
Thứ năm 4/3/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19
– Thăm lớp, dự giờ, BGH tham gia các HĐGD ở lớp
Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 5/3/2021 – Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh covid 19
– Thăm lớp, dự giờ, BGH tham gia các HĐGD ở lớp
Ban giám hiệu Đ/c Trang
Thứ bảy 6/3/2021  – Bồi dưỡng thường xuyên  Ban giám hiệu  Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết