LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21 (Từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2019)

Tháng Một 12, 2019 4:44 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 14/1/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  15/1/19 – – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 16/1/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 17/1/19 – Kiểm tra nội bộ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 18/1/19 – Kiểm tra nội bộ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 19/1/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết