LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20 (Từ ngày 7/01 đến ngày 12/01/2019)

Tháng Một 6, 2019 9:47 sáng

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 7/1/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  8/1/19 – – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 9/1/19 – Tập huấn chuyên môn tại  trường MN Nam Toàn- Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 10/1/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 11/1/19 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 12/1/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết