Lịch công tác tuần thứ 17 ( từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018)

Tháng Mười Hai 15, 2018 4:59 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 17/12/2018 – Họp giao ban

– Họp đánh giá công chức, viên chức năm 2018

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ ba  18/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 19/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

– Kiểm tra chuyên đề PTVĐ

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 20/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

– Kiểm tra chuyên đề PTVĐ

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 21/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp

– Kiểm tra chuyên đề PTVĐ

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 22/12/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết