Lịch công tác tuần thứ 15 (Từ ngày 3/12 đến ngày 8/12/2018)

Tháng Mười Hai 3, 2018 8:06 sáng

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 3/12/2018 – Đ/c Tuyết đi họp tại UBND xã

– Đ/c Lan đi bắt thăm đề tài tại PGD

– Chiều Đ/c Tuyế, đ/c Thơm đi đánh giá kiểm định tại Nghĩa Hưng

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  4/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 5/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 6/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 7/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 8/12/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết