Lịch công tác tuần thứ 11 năm học 2018-2019 (từ ngày 5/11 đến ngày 10/11/2018)

Tháng Mười Một 5, 2018 7:36 sáng

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 5/11/2018 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  6/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 7/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 8/11/18 – Thăm lớp, dự giờ-  BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp- Đ/c Tuýêt + Đ/c Thơm đi đánh giá kiểm định trường MN Nam Điền Nghĩa Hưng Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 9/11/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động ở lớp

– Đ/c Tuýêt + Đ/c Thơm đi đánh giá kiểm định huyện Nghĩa Hưng

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 10/11/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết