LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2019-2020 (từ ngày 26/8 đến ngày 31/8/2019)

Tháng Tám 24, 2019 4:32 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 26/8/19 – Đốn trẻ tựu trường

– Họp giao ban

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ ba 27/8/19 – Ổn định nền nếp các lớp

– Tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ tư 28/8/19 – Thăm lớp

– Tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng

Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 29/8/19 –  Thăm lớp

– Tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 30/8/19 – Thăm lớp

– Duyệt văn nghệ lần 1

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 31/8/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết