LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 3/7/2017 – 8/7/2017 )

Tháng Sáu 30, 2017 1:30 chiều
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu 
Thứ 23/7 Họp Hội đồng sư phạm triển khai nhiệm vụtháng 7/2017. Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ 34/7 Thu thập minh chứng theo 5 tiêu chuẩn KĐCLGDnăm học 2016 – 2017. Đ/c Bão Đ/c Lan
Thứ 45/7 Thu thập minh chứng theo 5 tiêu chuẩn KĐCLGDnăm học 2016 – 2017. Đ/c Bão Đ/c Bão
Thứ 56/7 Thu thập minh chứng theo 5 tiêu chuẩn KĐCLGDnăm học 2016 – 2017. Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ 67/7  Các nhóm: Xây dựng Báo cáo tự đánh giá KĐCLGDnăm học 2016 – 2017 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ 78/7  Các nhóm: Xây dựng Báo cáo tự đánh giá KĐCLGDnăm học 2016 – 2017 Ban giám hiệu đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Nam Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

Nguyễn Thị Ánh Tuyết