LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 26/6/2017 – 01/7/2017 )

Tháng Sáu 23, 2017 11:32 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu 

Thứ 2

26/6

Kiểm tra hoạt động hè tại các lớp 5 tuổi Ban giám hiệu Đ/c Lan

Thứ 3

27/6

Kiểm tra hoạt động hè tại các lớp 4 tuổi Đ/c Bão Đ/c Bão

Thứ 4

28/6

Kiểm tra hoạt động hè tại các lớp 3 tuổi Đ/c Bão Đ/c Lan

Thứ 5

29/6

Kiểm tra hoạt động hè tại các nhóm trẻ 24 – 36T Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

Thứ 6

30/6

Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

Thứ 7

01/7

Thăm lớp Ban giám hiệu đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Nam Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

Nguyễn Thị Ánh Tuyết