LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 9 (Từ ngày 29/7 đến ngày 3/8/2019)

Tháng Bảy 28, 2019 8:58 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 29/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba 30/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 31/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 1/8/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 2/8/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 3/8/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết