LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 8 ( Từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2019)

Tháng Bảy 21, 2019 8:23 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 22/7/19 – Sinh hoạt Đảng bộ Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba 23/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 24/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 25/7/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 26/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 27/7/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết