Lịch công tác hè tuần thứ 7 ( từ ngày 15/7 đến ngày 20/7/2019)

Tháng Bảy 14, 2019 9:31 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 15/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba 16/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 17/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 18/7/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 19/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 20/7/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết