LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 12 ( Từ ngày 19/8 đến ngày 24/8/2019)

Tháng Tám 18, 2019 9:31 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 19/8/19 – Đ/c Tuyết đi dự tổng kêt năm học 2018-2019 tại nhà văn hóa huyện Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ ba 20/8/19 – Thăm lớp; Lao động dọn VSMT- Tập văn nghệ Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 21/8/19 – Thăm lớp; Lao động dọn VSMT;- Tập văn nghệ- Học bồi dưỡng chính trị hè Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 22/8/19 –  Thăm lớp; Lao động dọn VSMT- Đ/c Tuyết đi tập huấn tại Sở Gd từ ngày 22/8-24/8/2019 Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 23/8/19 – Tập huấn chuyên môn tại trường Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 24/8/19 – Tập huấn chuyên môn tại trường  Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết