LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 12 (Từ ngày 19 đến ngày 24/8/2018)

Tháng Tám 18, 2018 6:33 sáng

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ 2 19/8/2018 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  20/8/18 – Tổng hợp kết quả điều tra phổ cập Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 21/8/18 – Tổng hợp kết quả điều tra phổ cập Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 22/8/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ sáu 23/8/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 24/8/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết