LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 11 (Từ ngày 13/8 đến ngày 18/8/2018)

Tháng Tám 10, 2018 5:27 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ 2 13/8/2018 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ ba  14/8/18 – Đón đoàn kiểm tra của huyện ủy- Đ/c Lan+ Đ/c Dậu đi tập huấn chuyên môn tại Sở GD Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 15/8/18 – Tiếp tục lao động làm vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học chuẩn bị CSVC, Luyện văn nghệ  cho năm học mới- Đ/c Lan+ Đ/c Dậu đi tập huấn chuyên môn tại Sở GD Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 16/8/18 – Điều tra phổ cập Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 17/8/18 – Điều tra phổ cập Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 18/8/18 – Điều tra phổ cập Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết