LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 10 (Từ ngày 6 đến ngáy 11/8/2018)

Tháng Tám 3, 2018 2:52 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ 2 6/8/2018 – Họp giao ban

– Các đồng chí GV không phải là đảng viên đi học tập chính trị tại nhà văn hóa huyện

Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  7/8/18 – Tiếp tục lao động làm vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học

– Đ/c Lan tiếp tục đi học TCCT vào các ngày thứ ba, thứ 4tư hàng tuần

Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 8/8/18 – Tiếp tục lao động làm vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học chuẩn bị CSVC cho năm học mới Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 9/8/18 – Lao động vệ sinh chuẩn bị CSVC cho năm học mới 2018-2019 Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 10/8/18 – Lao động vệ sinh chuẩn bị CSVC cho năm học mới 2018-2019 Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ bảy 11/8/18 – Lao động vệ sinh chuẩn bị CSVC cho năm học mới 2018-2019 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết