LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 10 (Từ ngày 5/8 đến ngày 10/8/19)

Tháng Tám 3, 2019 3:39 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 5/8/19 – Duyệt KHPT năm học với UBND xã Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba 6/8/19 – Thăm lớp; Lao động dọn VSMT; Điều tra phổ cập Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 7/8/19 – Thăm lớp; Lao động dọn VSMT; Điều tra phổ cập Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 8/8/19 –  Thăm lớp; Lao động dọn VSMT; Điều tra phổ cập Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 9/8/19 – Thăm lớp; Lao động dọn VSMT; Điều tra phổ cập Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 10/8/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết