LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 3 ( Từ ngày 17/6 đến ngày 22/6/2019)

Tháng Sáu 14, 2019 4:05 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 17/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ ba 18/6/19 – Đ/c Tuyết, Lan, Thơm tập huấn hè. Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 19/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ năm 20/6/19 –  Thăm lớp- Đ/c Tuyết đi đánh giá ngoài Hải Hòa Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 21/6/19 – Thăm lớp- Đ/c Tuyết đi đánh giá ngoài Hải Hà Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ bảy 22/6/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết