LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 1 (Từ ngày 3/6 đến ngày 8/6/2019)

Tháng Sáu 2, 2019 9:09 chiều
  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 3/6/19  – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ ba 4/6/19 – Bàn giao học sinh 5 tuổi vào lớp 1 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ tư 5/6/19  

– Họp giao ban tháng tại UBND xã

– Nộp kết quả bàn giao học sinh vào lớp 1, nộp hồ sơ thi đua

Đ/c Tuyết

Ban giám hiệu

 

Đ/c Bão

Thứ năm 6/6/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 7/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 8/6/19 – Thăm lớp  Ban giám hiệu Đ/c Lan

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết