LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18 (Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018)

Tháng Mười Hai 22, 2018 4:14 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 24/12/2018 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ ba  25/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ tư 26/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ năm 27/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ sáu 28/12/18 – Thăm lớp, dự giờ- BGH tham gia các hoạt động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết
Thứ bảy 29/12/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết