LỊCH CÔNG TÁC TUẦN T HỨ 30 (Từ ngày 25/03 đén ngày 30/3/2019)

Tháng Ba 24, 2019 4:46 chiều

 

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu
Thứ hai 25/3/2019 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Hường
Thứ ba  26/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ tư 27/3/19 – Đón doàn kiểm tra CSVC và trang thiét bị ĐDĐC của Sở GD và ĐT Ban giám hiệu Đ/c Bão
Thứ năm 28/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan
Thứ sáu 29/3/19 – Thăm lớp, dự giờ; BGH tham gia các họat động giáo dục ở lớp Ban giám hiệu Đ/c Hường
Thứ bảy 30/3/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết