LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 19/6 – 24/6/2017 )

Tháng Sáu 14, 2017 5:47 chiều
Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu 

Thứ 2

19/6

Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

Thứ 3

20/6

Tổng hợp kết quả kiểm kê CSVC cuối năm Đ/c Bão Đ/c Bão

Thứ 4

21/6

Tổng hợp kết quả kiểm kê CSVC cuối năm Đ/c Bão Đ/c Tuyết

Thứ 5

22/6

Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan

Thứ 6

23/6

Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết

Thứ 7

24/6

Thăm lớp Ban giám hiệu đ/c Tuyết

*Ghi chú: Những công việc phát sinh nhà trường sẽ báo trực tiếp.

Nam Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

Nguyễn Thị Ánh Tuyết