20180506_082242

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN THÁNG 5/5/2018

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018 của cấp học mầm non, thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên năng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo…