lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 8 (Từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2018)

    Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ 2 23/7/2018 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ ba 24/7/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư 25/7/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ năm 26/7/18 – Thăm…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 6 (Từ ngày 9/7 đến ngày 14/7/2018)

    Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ 2 9/7/2018 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 10/7/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ tư 11/7/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ năm 12/7/18 – Đ/c Bão…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 4 (Từ ngày 25 đến ngày 30/6/2018)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 25/6/18 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ ba 26/6/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ tư 27/6/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ năm 28/6/18 –  Thăm lớp Ban giám…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 3 (Từ ngày 18/6 đến ngày 23/6/2018)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 18/6/18 – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 19/6/18 – Đ/c Tuyết đi chấm SKKN tại PGD Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ tư 20/6/18 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ…