LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 9 (Từ ngày 29/7 đến ngày 3/8/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 29/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 30/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ tư 31/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ năm 1/8/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c…

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 8 ( Từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 22/7/19 – Sinh hoạt Đảng bộ Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 23/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư 24/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ năm 25/7/19 –  Thăm lớp Ban…
lịch công tác

Lịch công tác hè tuần thứ 7 ( từ ngày 15/7 đến ngày 20/7/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 15/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 16/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư 17/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ năm 18/7/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c…
lịch công tác

Lịch công tác hè tuần thứ 6 ( từ ngày 8/7/19 đến ngày 13/7/19)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 8/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 9/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ tư 10/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ năm 11/7/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c…