LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 9 (Từ ngày 29/7 đến ngày 3/8/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 29/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 30/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ tư 31/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ năm 1/8/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c…

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN THỨ 8 ( Từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 22/7/19 – Sinh hoạt Đảng bộ Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 23/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư 24/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ năm 25/7/19 –  Thăm lớp Ban…
lịch công tác

Lịch công tác hè tuần thứ 7 ( từ ngày 15/7 đến ngày 20/7/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 15/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 16/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư 17/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ năm 18/7/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c…
lịch công tác

Lịch công tác hè tuần thứ 6 ( từ ngày 8/7/19 đến ngày 13/7/19)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 8/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 9/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ tư 10/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ năm 11/7/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 5 ( Từ ngày 1/7/2019 đến ngày 6/7/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 1/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ ba 2/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ tư 3/7/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ năm 4/7/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 4 (Từ ngày 24/6 đến ngày 29/6/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 24/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ ba 25/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư 26/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ năm 27/6/19 –  Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 3 ( Từ ngày 17/6 đến ngày 22/6/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 17/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ ba 18/6/19 – Đ/c Tuyết, Lan, Thơm tập huấn hè. Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ tư 19/6/19 – Thăm lớp Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ năm…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC HÈ TUẦN 1 (Từ ngày 3/6 đến ngày 8/6/2019)

  Thời gian Nội dung công việc Người  phụ   trách Trực Ban giám hiệu Thứ hai 3/6/19  – Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ ba 4/6/19 – Bàn giao học sinh 5 tuổi vào lớp 1 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ tư 5/6/19   – Họp giao ban…