lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018 (từ ngày 28/8/2017-2/9/2017)

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ hai28/8  – Họp giao ban- Đón trẻ tựu trưởng Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ ba29/8 – Tiếp tục đón trẻ tựu trường- Ổn định lớp, rèn nền nếp Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ tư30/8 – Luyện…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC (Từ ngày 21/8/2017-26/8/2017)

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ221/8  Sáng:Họp giao banChiều: Các đ/c GV chưa là Đảng viên đi học lớp bồi dưỡng chính trị hè tại nhà văn hóa huyện. Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ322/8 Đ/c Tuyết đi dự tổng…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017)

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ214/8 Họp giao ban+ đón đoàn tập huấn chuyên môn của PGD Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ315/8 Tập thực hành các tiết dạy mẫu Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ416/8 Tập thực hành các tiết dạy mẫu Ban giám…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC ( Từ ngày 7/8/2017 – 12/8/2017 )

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ27/8 Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ38/8 Tiếp tục rà soát, bổ xung trẻ vào Phổ cập từng địa bàn Ban giám hiệu Đ/c Bão Thứ49/8 Tiếp tục rà soát, bổ xung trẻ vào Phổ cập…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC ( Từ ngày 31/7/2017 – 5/8/2017 )

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ231/7 Họp Ban giám hiệu xây dựng Kế hoạch hoạt động tháng 8/2017 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ31/8 Họp Hội đồng sư phạm triển khai nhiệm vụ tháng 8/2017 Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ426/7 Rà soát, bổ…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 24/7/2017 – 29/7/2017)

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ224/7 Họp BGH triển khai nhiệm vụ tuần Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ325/7 Hoàn thiện hồ sơ theo 5 tiêu chuẩn KĐCLGD năm học 2016 – 2017. Đ/c Bão Đ/c Lan Thứ426/7 Hoàn thiện hồ sơ theo 5…

LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 3/7/2017 – 8/7/2017 )

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ 23/7 Họp Hội đồng sư phạm triển khai nhiệm vụtháng 7/2017. Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ 34/7 Thu thập minh chứng theo 5 tiêu chuẩn KĐCLGDnăm học 2016 – 2017. Đ/c Bão Đ/c Lan Thứ 45/7 Thu…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 19/6 – 24/6/2017 )

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ 2 19/6 Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ 3 20/6 Tổng hợp kết quả kiểm…