LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 3/7/2017 – 8/7/2017 )

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ 23/7 Họp Hội đồng sư phạm triển khai nhiệm vụtháng 7/2017. Ban giám hiệu Đ/c Lan Thứ 34/7 Thu thập minh chứng theo 5 tiêu chuẩn KĐCLGDnăm học 2016 – 2017. Đ/c Bão Đ/c Lan Thứ 45/7 Thu…
lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 19/6 – 24/6/2017 )

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Trực Ban giám hiệu  Thứ 2 19/6 Họp giao ban Ban giám hiệu Đ/c Tuyết Thứ 3 20/6 Tổng hợp kết quả kiểm…

LỊCH TRỰC TẾT ĐINH DẬU

                                                                           LỊCH TRỰC TẾT ĐINH…

LỊCH CÔNG TÁC

TRƯỜNG MẦM NON     NAM DƯƠNG                                                         LỊCH CÔNG TÁCTháng 9…