IMG_20201018_075017

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ  “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về…